Stichting  de Alkmaarse Cuyperskerk

                       

 

St. Laurentiuskerk

 

Beleidsplan:

De Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk is opgericht op 1 augustus 2011 door een aantal private personen in samenspraak met de R.K. Parochie HH Matthias-Laurentius te Alkmaar ten einde het voortbestaan van de St. Laurentiuskerk, gelegen aan het Verdronkenoord 68 te Alkmaar, mogelijk te maken.

De St. Laurentiuskerk, zijnde een rijksmonument, gebouwd in de periode van 1859 - 1861 is een van de creaties van de architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (Roermond, 16 mei 1827 –  3 maart 1921), wiens naam vaak in een adem wordt genoemd met het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Cuypers was echter in de eerste plaats een architect van kerken. Hij ontwierp meer dan 100 kerken. Hij is van belang als de man die de architectuur in Nederland nieuw leven inblies en een nieuwe traditie van vakmanschap vestigde. Zijn invloed beperkte zich daardoor niet alleen tot zijn vele eigen leerlingen, ook architecten als H.P. Berlage en Michel de Klerk zijn in grote mate beïnvloed door Cuypers.

De St. Laurentiuskerk werd in 1859-1861 in neogotische stijl gebouwd. Het is één van de vroegste werken in Noord-Holland van Pierre Cuypers. Tot de bijzonderheden behoren de luchtbogen aan de buitenkant van het gebouw en de toepassing van Limburgse mergelsteen (onder andere bij het rijk versierde ro
osvenster boven de toegangsdeur in de westgevel). Het interieur heeft een neogotische detaillering, bijvoorbeeld bij het houten tongewelf met de kleurige rozetten, of bij de reliëfs van mergelsteen langs de wanden. In de transepten bevinden zich kleurige wandschilderingen, gemaakt door J.A. Kläsener tussen 1874 en 1880. Opmerkelijk zijn ook de gebrandschilderde ramen. De oudste hangen in het koor. Ze zijn vervaardigd door het atelier van Nicolas in Roermond (1862 en 1895), de andere zijn gemaakt door het atelier van J. Dobbelaere uit Brugge (1895-1907).

Na de bouw van de St. Laurentiuskerk werd in Alkmaar door Pierre Cuypers de St. Dominicuskerk gebouwd in de jaren 1863-1866. In 1974 werd deze kerk gesloten voor de eredienst. Jarenlang bleef het lot van de St. Dominicuskerk ongewis, maar in 1985 werd de kerk gesloopt, slechts een traptoren bleef bespaard. Thans kan men er winkelcentrum Domus vinden.

Het behoud van de St. Laurentiuskerk in Alkmaar is vanwege architectonische waarde van groot belang en daarom is het voor de gemeenschap van Alkmaar en wijde omgeving belangrijk dat het werk van Pierre Cuypers tot in lengte van jaren behouden kan blijven.

De stichting heeft dan ook ten doel financiële middelen bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud en restauratie van de Alkmaarse Cuyperskerk, de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar, het behoud van het cultureel en religieus erfgoed van architect Pierre Cuypers in die kerk en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De concrete doelstellingen van de stichting de Alkmaarse Cuyperskerk voor de looptijd van dit beleidsplan strekken zich uit over twee perioden, namelijk:

voor de jaren 2011 en 2012 het bijeenbrengen van een bedrag van ten minste € 63.520,-- (ex. beheerskosten van de stichting) ten behoeve van de 1e fase van de restauratie van het monument, een eerste renovatie van het interieur en het voorplein;

voor de jaren 2012 tot 2017 het bijeenbrengen van een bedrag van ten minste € 241.000,-- (ex. beheerskosten van de stichting) ten behoeve van de 2e fase van de restauratie en het grootonderhoud van het monument.

Om de doelstellingen van de stichting te bereiken worden fondsen geworven bij private organisaties en particulieren.
Daarnaast zal de stichting trachten gelden te genereren door het werven van donateurs, door het stimuleren van het doen van giften en legaten.

Potentiële sponsoren zullen zoveel mogelijk worden benaderd via eigen acquisitie en publiciteit binnen kranten en tijdschriften. Hiervoor worden posters, flyers en affiches ontwikkeld. Indien noodzakelijk zal een professioneel fundraising bureau worden ingeschakeld.

De fondsen-verwerving staat los van de “funding” (subsidieverzoeken etc) die de R.K. Parochie HH Matthias-Laurentius te Alkmaar, nader te noemen parochie, doet bij publieke organisaties, zoals gemeente en provincie.

De door de stichting verkregen en de toevertrouwde gelden zullen risicomijdend worden beheerd (spaarrekening).
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De door de stichting verkregen en de toevertrouwde gelden zullen eerst aan het bestuur van de parochie beschikbaar worden gesteld, nadat door het parochiebestuur is aangegeven voor wel deel van de verbouwing / renovatie / restauratie aanvullende middelen van de stichting nodig is. Nadat inzicht is verkregen in de stand van zaken van het betreffende project stelt het bestuur van de stichting de benodigde zoveel mogelijk ter beschikking. Het bestuur van de stichting houdt zoveel toezicht op een doelmatige besteding van de aan de parochie beschikbaar gestelde middelen.

De beheerskosten van de stichting, daaronder begrepen de eventuele kosten van verwerving van fondsen door een professioneel bureau zullen zoveel mogelijk worden beperkt en zullen nooit meer bedragen dan maximaal 15 % van de verworven gelden.
De bestuurders van de stichting werken alle “pro deo”. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, zoals b.v. reiskosten, zullen op verzoek van de bestuurder die de kosten heeft gemaakt worden vergoed nadat de betreffende declaratie in een bestuursvergadering is besproken.

Bij een ontbinding van de stichting komt het eventueel batig saldo van de stichting komt ten goede aan eerder genoemde parochie of diens rechtsopvolger ter besteding aan de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
dhr. H.S.L.Smit  (voorzitter)  -  dhr. mr. C.Th. Groenland  (secretaris)  - 
dhr. H. Adriaanse  (penningmeester)  - dhr. J.L.M. Olbers  en  dhr. J.P. Ory.

Vastgesteld te Alkmaar in de vergadering van het bestuur van de Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk op 4 oktober 2011.

De secretaris,

mr. C.Th. Groenland

 

Home     -      contact

webdesigner: Kgr  -  gemaakt met     iWeb  